امــروز: دوشنبــه 4 مرداد 00
کاربــران آنلاین: 1352
مـنوی اصــلی
نماد اعتماد الکترونیک
سامانه آموزش مجازی | برنامــه های غیر حضــوری

(3565پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک
انجمن علمي آسيب شناسي ايران
قبولی % 55
1400/04/15
اعتبار تا 5 ماه آینده

(3383پاتولوژی پستان
انجمن علمي آسيب شناسي ايران
قبولی % 77
1399/12/10
اعتبار تا 1 ماه آینده

(3424پاتولوژی گوارش و کبد
انجمن علمي آسيب شناسي ايران
قبولی % 79
1399/12/10
اعتبار تا 1 ماه آینده