امــروز: چهارشنبــه 2 تیر 00
کاربــران آنلاین: 1051
صفـحات عمـومی | مدارک لازم جهت صدور گواهی پنجساله ویا گواهی موقت

 قابل توجه مشمولین محترم  : 

جهت دریافت گواهی پنجساله ویا گواهی موقت آ موزش مداوم  ارائه مدارک زیر الزامیست : 

1- اصل وکپی کارت ملی 

2- اصل وکپی کارت نظام پزشکی 

3- اصل وکپی پروانه ( قبلی) مطب 

4- اصل وکپی مدرک تحصیلی ( دانشنامه , شروع به طرح ویا  پایان طرح )