امــروز: یکشنبــه 3 مرداد 00
کاربــران آنلاین: 1396
مـنوی اصــلی
نماد اعتماد الکترونیک
صفـحات عمـومی | شیوه نامه همکاری دبیران علمی برنامه های حضوری آموزش مداومشیوه نامه همکاری دبیران علمی برنامه های حضوری آموزش مداوم

به لحاظ ضرورت اطلاع رسانی دقیق ضوابط جاری آموزش مداوم در حیطه برنامه ریزی و اجرا و جلوگیری از بروز اختلال در برنامه ها، "شیوه نامه همکاری دبیران علمی برنامه های حضوری آموزش مداوم" تهیه گردیده است تا به نحو مقتضی به روءیت دبیران محترم قبل از طراحی و پیشنهاد برگزاری برنامه برسد .

دبیرعلمی هر برنامه کتبا از سوی مدیر گروه آموزشی به مرکز آموزش مداوم معرفی می شود. بدیهی است رشته تخصصی دبیر علمی بایستی با عنوان برنامه تناسب داشته باشد .

 1. دبیر علمی از طریق سامانه آموزش مداوم کشوری http://www.ircme.ir/ در پروفایل شخصی خود " از قسمت مجوز برنامه های حضوری ( دبیر) آیتم : ثبت درخواست مجوز جدید با ورود اطلاعات" اطلاعات مربوط به هر برنامه را در پرسشنامه سامانه کامل و دقیق تکمیل نماید.این پرسشنامه شامل اطلاعاتی از قبیل : نام، رتبه علمی، محل خدمت و تخصص اعضای کمیته علمی ، نام و کد ملی سخنرانان ، محل اجرا، گروه هدف و رتبه آنها، هزینه ثبت نام و ... می باشد و در نهایت برنامه تفضیلی پیوست سامانه شود.
 1. حداقل دو ماه قبل ازاجرای هربرنامه حضوری اطلاعات وارد سامانه شود. این مدت برای همایش ها سه ماه و برای دوره های کوتاه مدت حرفه ای چهار ماه خواهد بود .
 2. انتخاب عنوان برنامه ترجیحا" براساس نتایج نیاز سنجی و تقویم سالانه ارائه شده از سوی گروه باشد.
 3. جهت انتخاب زمان مناسب اجرای برنامه و به منظور جلوگیری از تداخل زمانی و موضوعی برنامه ها و رعایت بهره مندی گروه هدف بایستی پیشاپیش دبیر علمی با کارشناسان برنامه ریزی جهت تعیین زمان پیشنهادی هماهنگی نماید.
 4. از آنجا که تغییر در برنامه تفصیلی، مکان و زمان اجرای برنامه و گروه هدف، پس از تصویب برنامه و صدور مجوز امکان پذیر نخواهد بود، در تنظیم و تعیین جزئیات برنامه دقت و هماهنگی کافی مبذول شود .
 5. پیشنهاد می شود در تنظیم برنامه تفصیلی از روش های نوین و فعال آموزشی مانند: کلینیک آموزشی ، پانل ، پرسش و پاسخ ، PBLو ...استفاده شود.
 1. به منظور هماهنگی در ارائه مطالب، دبیر علمی در فرصتی مناسب نسبت به تشکیل کمیته علمی اقدام نماید تا بین سخنرانان هماهنگی و انسجام کافی برای ارائه مطالب ایجاد شود .
 2. توصیه می شود برای هماهنگی امور اجرایی همایش ها و سمینارها از سوی دبیر علمی برنامه یک نفر به عنوان دبیر اجرایی به مرکز آموزش مداوم دانشگاه معرفی گردد .
 3. حضور تمام وقت و فعال دبیر علمی در سالن حین اجرای برنامه ضروری است.
 4. لازم است دبیرعلمی در ابتدای برنامه ضمن بیان اهداف، به اهمیت، ضرورت و استفاده از نتایج ارزشیابی اشاره نمایند تا مخاطبین در تکمیل فرم های ارزشیابی برنامه بیشتر دقت کنند .
 5. دبیر علمی در انتهای برنامه ضمن تایید بروشور برنامه نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی برنامه اقدام نماید .
 6. دبیر علمی درصورت ضرورت به کمک دیگر اساتید نسبت به تهیه پیش آزمون پس آزمون و یا چکیده مطالب اقدام نماید.
 7. براساس ماده 23 دستورالعمل کشوری تخصیص امتیاز برنامه های آموزش مداوم ، دبیر علمی برنامه موظف است گروه های هدف را مطابق با اهداف برنامه و متناسب با محتوای آن پیشنهاد نماید. براساس میزان تناسب محتوا با : - نیاز گروه هدف و - درصد ارتباط آن، رتبه بندی گروه هدف و امتیاز آن تعیین می شود .

  میزان ارتباط محتوای برنامه با رشته تحصیلی گروه هدف

  رتبه گروه هدف

  بیش از 80%

  یک

  80 > تا 60%

  دو

  60 > تا 40%

  سه

  40 > تا 30 %

  چهار

  کمتر از 30%

  گروه هدف برنامه محسوب نمی شود

  ضمنا" در هر رتبه نبایستی بیشتر از پنج گروه هدف پیشنهاد گردد .

 8. درصورتیکه برنامه دبیر اجرایی ندارد کلیه امور اجرایی منجمله عقد قرارداد آموزش مداوم با دبیر علمی خواهد بود .
 9. هماهنگی درخصوص جذب حامی تجاری و تایید محصولات معرفی شده توسط آنها برعهده دبیر علمی خواهد بود. انتخاب حامیان تجاری که منحصرا" ازبین شرکت های مرتبط با حرف پزشکی و علوم وابسته هستند بایستی باهماهنگی آموزش مداوم باشد .
 10. لازم است جهت هماهنگی با اداره نظارت براماکن نیروی انتظامی حداقل یکماه قبل از اجرا، فهرست حامیان تجاری و کیفیت قرارداد فیمابین به آموزش مداوم اعلام گردد .
 11. هرگونه سخنرانی و معرفی محصول از سوی حامیان تجاری درمتن برنامه وفضای اصلی آموزشی ممنوع است .
 12. هزینه ثبت نام دربرنامه ها معمولا" براساس تعرفه های کشوری است که در سامانه کشوری بصورت پیش فرض آمده است . درصورتیکه درخواست کاهش یا افزایش هزینه ها مطرح باشد بایستی در همان ابتدای طراحی با کارشناسان آموزش مداوم هماهنگ شود .

شیوه نامه نحوه همکاری دبیران اجرایی برنامه های حضوری آموزش مداوم که  کتبا" از سوی دبیر علمی معرفی شده اند

 1. تفاهم نامه یا قرارداد فی مابین دبیر اجراییبا مرکزآموزش مداوم حداقل یک ماه قبل از اجرای برنامه مشخص و امضا گردد.
 2. تشکیل کمیته اجرایی و سازماندهی عوامل اجرایی برعهده دبیر اجرایی برنامه می باشد.
 3. دبیر اجرایی بایستی از مناسب بودن محل اجرای برنامه از جهات مختلف اطمینان داشته باشد .
 4. اجرای دقیق مفاد قرارداد یا تفاهم نامه بر عهده دبیر اجرایی است .
 5. هماهنگی و دعوت از مدرسین جهت حضوربه موقع در برنامه برعهده دبیر اجرایی می باشد .
 6. کلیه امور اجرایی و هماهنگی لازم جهت تامین مواردی مانند سمعی بصری ، پذیرایی ، فضای مورد نیاز و ... برمبنای قرارداد یا تفاهم نامه فیمابین صورت می گیرد.
 7. حضور تمام وقت و فعال دبیراجرایی در حین اجرای برنامه ضروری است.